ورود سپاهی و بسیجی و خوک وزالو ونماینده مجلس ممنوع میباشد

Nov 12, 2011

سخنرانی بسیارمهم شاه فقید ایران در مورد نفت

Link
سرنخ بسیاری از وقایع را اینجا بجویید

No comments:

Post a Comment